Viewing Room Main Site
Skip to content
Lin Tianmiao

Academic Consultant: Wang Hui

Curator: Yan Shijie

Artists: Chen Shaoxiong, Chen Zhen, Olafur Eliasson, Hong Hao, Huang Yong Ping, Liang Shaoji, Lin Tianmiao, Anne Rochat, Rachel Rose, Anri Sala, Song Dong, Tao Hui,
Wang Gongxin, Yang Zhenzhong, Yin Xiuzhen

Organised by: Red Brick Art Museum

Exclusive Strategic Cooperation: Tencent Art

Sponsor: Samsung Monitor

Opening: July 31, 2020 (By Invitation Only)

Dates: August 1– February 28, 2020

Back To Top